Yamahai Aiyama 2018720ml£76.50
Silky & elegant with subtle umami

£76.50

  • Yamahai Aiyama Muroka Nama Genshu 2018 Vintage
  • Yamahai Muroka Nama Genshu
  • Noguchi Naohiko Sake Institute