Yamahai Aiyama 2018720ml£75
Silky & elegant with subtle umami

£75.00

  • Yamahai Aiyama Muroka Nama Genshu 2020 Vintage
  • Yamahai Muroka Nama Genshu
  • Noguchi Naohiko Sake Institute